Provozní řád

Hrací doba:

08:00 – 22:00, případně dle obsazenosti haly

Rezervace:

Zájemci mají možnost hrát na objednávku ve volných neobsazených hodinách. Obsazování volných hodin provádí obsluha haly. Rezervaci je možno provést buď ústně nebo telefonicky na telefonu 352601716.

Hra začíná přesně v rezervovaný čas – rezervovanou hodinu. Hra trvá 55 minut, úklid dvorce 5 minut (=celkem 1 hodina). Pokud je zarezervováno více jak 1 hodina, platí 5 minut úklid před ukončením zadaného času.

Rezervace hodin v tenisové hale je závazná a nelze ji bez vědomí provozovatele rušit či změnit.

U předplatitelů a celosezónních rezervací nelze rezervaci zrušit před dohodnutým objednaným termínem hry. Návštěvník může za sebe sehnat náhradu nebo uhradit poplatek v plné výši.

Zrušit lze pouze jednorázovou rezervaci, a to minimálně 24 hodin před započetím hrací doby, jinak je provozovatel oprávněn požadovat zaplacení v plné výši a v případě nerespektování zakázat vstup do haly.

Provozovatel si vyhrazuje v případě konání významné sportovní akce (např. celorepublikový turnaj ČTS) právo rezervaci zrušit. Tato bude kompenzována náhradním termínem či vrácením adekvátní finanční částky. O takovéto změně bude nájemce informován v předstihu 14 dnů.

Hráči jsou povinni zejména:

  • Neobtěžovat okolí a dodržovat základní pravidla tenisové etiky.
  • Dostavit se alespoň 5 minut před začátkem objednaného herního času, ohlásit se na recepci haly (v klubovně) a v případě jednorázové návštěvy zaplatit objednané hodiny před zahájením hry.
  • Dodržovat termíny a časy svých rezervací; v případě pozdních příchodů pak nepřetahovat do následujících rezervací.
  • Udržovat pořádek a čistotu na hřišti i mimo něj, tj. v prostorách pergoly, v klubovně, na WC, v šatnách a sprchách.
  • Neponechávat cennosti a finanční hotovost v prostoru šaten.
  • Užívat tenisové dvorce výhradně v tenisovém oblečení a příslušné sportovní obuvi nezanechávající stopy na dvorcích.
  • Po ukončení hry zamést dvorec síťovačkou, koštětem.
  • Dodržovat přísný zákaz kouření, manipulace s ohněm, požívání alkoholických nápojů, užívání jakýchkoliv druhů omamných a návykových látek a používání mobilních telefonů na dvorcích.
  • Do tenisové haly je zakázáno donášet jakékoliv tekutiny (nápoje) ve skle, porcelánu či jiné křehké, snadno rozbitné nádobě.
  • Do tenisové haly je zakázán vstup se zvířaty.

Všichni uživatelé mohou používat jen jim přidělené prostory a ručí za všechny škody, které během užívání způsobili. Uživatelé jsou povinni hlásit každou škodu na zařízení tenisové haly nejpozději následující pracovní den po vzniku škody provozovateli tenisové haly. Mimo škod nezaviněných jsou uživatelé povinni v nejkratší době, nejpozději však do 14 dnů, odstranit všechny způsobené škody na vlastní náklady.